OK

Dokument obejmuje swoim zakresem m. in. wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem.

 

Kompleksowa analiza związana z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej w trakcie normalnego działania urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów używanych w granicach swych parametrów działania.

Dokument ma na celu udostępnienie przeglądu wyników oceny ryzyka oraz wiążących się z nimi technicznymi i organizacyjnymi środkami ochronnymi odnoszącymi się do instalacji i jej środowiska pracy.

Opracowujemy i aktualizujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej w tym m.in.: centrów handlowych, szkół, DPS-ów, hoteli, stacji paliw, zakładów produkcyjnych, itp.

 

Szkolenie podstawowe z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego przygotowywane indywidualnie do specyfiki danego zakładu produkcyjnego/firmy.

Nasi Klienci
Strona główna Strona główna Strona główna